BEAUTYCADEAU

BELANGRIJK: Lees deze algemene voorwaarden grondig door, want zij vormen de overeenkomst voor het gebruik van het BeautyCadeau. Als u jonger bent dan 18 jaar, moet u ze door een ouder of voogd laten doorlezen. Door het BeautyCadeau te gebruiken, gaat u met deze algemene voorwaarden akkoord en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals noodzakelijk voor uw gebruik van het BeautyCadeau en het verlenen van de daarmee verbonden diensten. [Voor de gedrukte versie: De meest recente en daarmee geldende versie van deze algemene voorwaarden vindt u online via LINK] [Voor online publicatie: Dit is de meest recente versie van de Algemene voorwaarden.]

 • HET BEAUTYCADEAU
  • Het BeautyCadeau is beschikbaar voor het bedrag van uw keuze tussen € 5 en € 150.
  • U kunt uw BeautyCadeau gebruiken tot één jaar na aankoop, zoals ook vermeld op het BeautyCadeau zelf. Na de vervaldatum kunt u het BeautyCadeau niet langer gebruiken. Na de vervaldatum kunt u het BeautyCadeau niet langer gebruiken.
  • Er geldt een coulanceregeling: Tot drie maanden na de vervaldatum kunt u, vragen om een nieuw BeautyCadeau met daarop het saldo dat op dat moment nog op uw BeautyCadeau beschikbaar is. Voor een op uw verzoek verstrekt nieuw BeautyCadeau betaalt u eenmalig een bedrag van EUR 7,95. Zodra wij dat bedrag hebben ontvangen, wordt het nieuwe BeautyCadeau verzonden.
  • Het BeautyCadeau is net als contant geld; als u het BeautyCadeau verliest, of als het wordt gestolen, verliest u het op uw BeautyCadeau beschikbare saldo, net zoals dat het geval is wanneer u uw portemonnee met geld verliest. Daarom dient u het BeautyCadeau veilig te bewaren en als een ander uw BeautyCadeau gebruikt mogen wij aannemen dat dat met uw toestemming gebeurt.
  • Als u het BeautyCadeau aan iemand anders geeft, dient u die persoon op deze algemene voorwaarden te wijzen.
 • HET GEBRUIK VAN UW BEAUTYCADEAU
  • Meteen na aankoop van het BeautyCadeau kan er in eens of in delen mee betaald worden voor producten en diensten van retailers die deelnemen in het BeautyCadeau Programma ("BeautyCadeau Acceptanten") met wie wij zijn overeengekomen dat zij het BeautyCadeau als betaalmiddel aanvaarden. De lijst van BeautyCadeau Acceptanten vindt u via www.beautycadeau.nl. De lijst kan van tijd tot tijd worden aangepast.
  • Iedere transactie moet elektronisch worden goedgekeurd namens de BeautyCadeau Acceptant. Na goedkeuring wordt de waarde van de transactie onmiddellijk van het beschikbare saldo afgetrokken en kunt u de transactie niet meer stopzetten. Uw gebruik van het BeautyCadeau wordt als goedgekeurd behandeld als u aan een BeautyCadeau Acceptant vraagt om de kaart als betaalmiddel te aanvaarden en u de aanwijzingen van de BeautyCadeau Acceptant volgt om de transactie goed te keuren.
  • Als u het BeautyCadeau wenst te gebruiken voor een aankoop die duurder is dan het beschikbare saldo op uw BeautyCadeau, dient u de BeautyCadeau Acceptant te vragen om het maximaal beschikbare saldo van uw BeautyCadeau op te nemen en moet u het resterende bedrag op een andere manier betalen. De transactie kan in dat geval ook worden geweigerd. Iedere BeautyCadeau Acceptant kan zelf beslissen of een transactie in delen wordt aanvaard.
  • U mag het BeautyCadeau niet anders gebruiken dan hierin beschreven en zeker niet voor illegale doeleinden. Als u dat toch doet of wij vermoeden dat, dan behouden wij ons het recht voor uw BeautyCadeau te blokkeren en zullen wij melding doen bij de bevoegde instanties.
  • Wij hebben het recht om een transactie te weigeren als:
   • u uw verplichtingen onder deze algemene voorwaarden niet nakomt of als u het BeautyCadeau gebruikt op een manier die volgens deze algemene voorwaarden niet is toegestaan;
   • wij een redelijk vermoeden hebben dat u het BeautyCadeau gebruikt op een manier die niet is toegestaan, ermee fraudeert of er op een andere manier grof nalatig mee omgaat;
   • wij redelijkerwijs kunnen aannemen dat u er illegale transacties mee betaalt of zult betalen.
  • Wij zullen u waar mogelijk informeren over onze redenen voor het weigeren van een transactie, tenzij ons dat wettelijk niet is toegestaan.
 • BESCHIKBAAR SALDO
  • U kunt het beschikbare saldo van uw BeautyCadeau controleren:
   • op enig moment, via www.beautycadeau.nl; of
   • tijdens kantooruren (9.00-17.00) door contact op te nemen met onze afdeling klantenservice, via het op www.beautycadeau.nl vermelde telefoonnummer.
 • AANSPRAKELIJKHEID
  • U bent aansprakelijk jegens ons voor alle verlies en schade die wij lijden als gevolg van misbruik, niet-toegestaan of frauduleus gebruik van uw BeautyCadeau door uzelf of iemand met uw toestemming.
  • Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor verlies of schade die u lijdt als gevolg van:
   • ieder defect en iedere tekortkoming aan uw BeautyCadeau dat ons niet in alle redelijkheid is toe te rekenen;
   • gebruik (door u of een derde) van het BeautyCadeau op een wijze die een overtreding van deze algemene voorwaarden of de wet vormt;
   • de weigering of onmogelijkheid van een BeautyCadeau Acceptant om het BeautyCadeau te accepteren; of
   • de producten en diensten die met het BeautyCadeau worden betaald.
  • In het geval van een onjuist verwerkte transactie zullen wij slechts aansprakelijk zijn tot het corrigeren van die transactie tot het desbetreffende bedrag.
  • Niets in onderhavige algemene voorwaarden beperkt onze aansprakelijkheid voor enig verlies waarvan de wet uitdrukkelijk het beperken of uitsluiten verbiedt.
  • In het kader van artikel 4.2(d): Problemen met of klachten over de producten of diensten die u met het BeautyCadeau betaald heeft, dient u rechtstreeks met de BeautyCard Acceptant waar u die producten of diensten hebt gekocht af te handelen.
 • UW PERSOONSGEGEVENS
  • Als wij persoonsgegevens van u verkrijgen (waaronder IP-adressen, telefoonnummers en transacties) tijdens het verlenen van diensten die verband houden met uw BeautyCadeau, doen wij dat conform het privacybeleid van het Blackhawk Network waarvan wij deel uitmaken (het privacybeleid kunt u vinden via: https://ourprivacycommitments.com ).
 • KLACHTEN
  • Als u klachten heeft of ontevreden bent over het BeautyCadeau, kunt u contact opnemen met onze afdeling klantenservice. Wij zullen proberen eventuele problemen zo snel mogelijk op te lossen. Soms dient u aanvullende informatie te verschaffen alvorens wij uw klacht kunnen behandelen.
 • WIJZIGINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
  • Wij behouden ons het recht voor, deze algemene voorwaarden te wijzigen naar aanleiding van wijzigingen in voor het BeautyCadeau toepasselijke wet- of regelgeving. De geldende versie van deze algemene voorwaarden vindt u via www.beautycadeau.nl.
 • ALGEMENE BEPALINGEN
  • Wij kunnen onze rechten en verplichtingen onder en voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk aan een derde partij overdragen mits deze al onze rechten en verplichtingen naleeft.
  • Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Klachten of geschillen die niet onderling kunnen worden opgelost kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.
 • WAT WORDT BEDOELD MET DE VOLGENDE BEGRIPPEN:
  • Beschikbaar saldo betekent: de waarde van het eventuele saldo dat op uw BeuatyCadeau beschikbaar is om uitgaven te doen of onkosten te betalen.
  • BeautyCadeau betekent de cadeaukaart die wij uitgeven onder ons merk "BeautyCadeau" en de oude versie ervan, onder het merk “Beauty & Parfum Cadeau”
  • Transactie betekent iedere betaling waarvoor u uw BeautyCadeau conform deze algemene voorwaarden gebruikt.
  • We, wij, ons, onze betekent Blackhawk Commerce B.V., als uitgever van het BeautyCadeau. Onze contactgegevens vindt u via www.beautycadeau.nl.
  • U, uw betekent de persoon die het BeautyCadeau heeft gekocht of de persoon aan wie een BeautyCadeau overeenkomstig deze algemene voorwaarden is overgedragen.