Algemene voorwaarden

Definities

 

-       Acceptanten: de contractuele wederpartijen van Beauty&Parfum die de Cadeaukaart accepteren als betaalmiddel voor maximaal het bedrag dat op de betreffende Cadeaukaart is geladen (Wellnesscentra, cosmeticawinkels). De Acceptanten staan op de Website genoemd. De Acceptanten kunnen van tijd tot tijd wijzigen.

 

-       Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

 

-       Beauty&Parfum: handelsnaam van Beauty & Wellness B.V.

 

-       Cadeaukaart: de Beauty&Parfum cadeaukaart die uitgegeven wordt door Beauty&Parfum en die aan de Houder ervan het recht geeft het bedrag dat op de cadeaukaart is geladen te besteden bij de Acceptanten.

 

-       Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

 

-       Houder: een Consument die tevens houder is van een Cadeaukaart.

 

-       Verkoopkanaal: de fysieke en online verkooppunten van de Cadeaukaarten.

 

-       Websitewww.beautyandparfumcadeau.nl.

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

 

1.1      De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van    Beauty&Parfum en op elke tot stand gekomen rechtsbetrekking tussen de Consument en Beauty&Parfum.

 

1.2      De Consument aanvaardt de Algemene Voorwaarden door de koop van de Cadeaukaart (op welke Cadeaukaart naar deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen) dan wel door expliciete aanvaarding ervan. De Algemene Voorwaarden gaan automatisch over op de nieuwe Houder indien deze een Cadeaukaart verkrijgt van een ander (zie ook artikel 2.4): door aanvaarding van de Cadeaukaart, aanvaardt de nieuwe Houder tevens de Algemene Voorwaarden.

 

1.3      Indien mogelijk, worden de Algemene Voorwaarden aan de Consument ter hand gesteld voordat er een koopovereenkomst tussen de Consument en een Verkoopkanaal tot stand is gekomen. Indien dit niet mogelijk is, kan de Consument de Algemene Voorwaarden raadplegen op de Website waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen op de Cadeaukaart.

 

1.4      De Algemene Voorwaarden zullen op verzoek van de Consument onverwijld en kosteloos, langs elektronische weg (op zodanige wijze dat deze door de Consument op een duurzame gegevensdrager kan worden opgeslagen) dan wel op andere wijze, aan de Consument worden toegestuurd.

 

Artikel 2 – Koop en gebruik van de Cadeaukaart

 

2.1      Beauty&Parfum biedt via verscheidene Verkoopkanalen de Cadeaukaarten aan Consumenten aan.

 

2.2       Elke Cadeaukaart heeft een unieke code die verzilverd kan worden bij de Acceptanten. Een Cadeaukaart geeft recht op het vrij besteden van het bedrag dat vermeld staat op de Cadeaukaart bij de Acceptanten. De Cadeaukaart kan in delen worden verzilverd bij verschillende Acceptanten.

 

2.3      Onmiddellijk na het moment dat de Cadeaukaart (deels) is verzilverd, eindigt (deels) de rechtsbetrekking tussen de Houder en Beauty&Parfum en ontstaat er een rechtsbetrekking tussen voornoemde Houder en Acceptant (zie verder artikel 6.2).

 

2.4      De Cadeaukaart is niet verhandelbaar en het is de Houder alleen toegestaan de Cadeaukaart “om niet” (gratis) aan een andere Consument te geven.

 

Artikel 3 – Persoonsgegevens online koop

Indien de Consument via de Website een Cadeaukaart koopt, dient hij persoonsgegevens op te geven aan Beauty&Parfum voor het toesturen van de Cadeaukaart (zoals NAW gegevens). Beauty&Parfum zal deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Voor meer informatie zie de Privacy Statement op de Website.

Artikel 4 – Geldigheid

 

4.1      De Cadeaukaart is vanaf de dag van aankoop 1 jaar geldig, tenzij anders vermeld. Na het verlopen van de geldigheidstermijn is de Cadeaukaart niet meer te verzilveren. Beauty&Parfum behoudt zich het recht voor om de verlopen Cadeaukaart te blokkeren.

 

4.2      Niettegenstaande het overige in dit artikel 3 bepaalde, hanteert Beauty&Parfum en coulanceregeling van 3 maanden na de dag dat de Cadeaukaart is verlopen. Dit betekent dat de Houder binnen 3 maanden na het verlopen van de Cadeaukaart, een nieuwe Cadeaukaart kan aanvragen die opnieuw 1 jaar geldig zal zijn. Om dit mogelijk te maken dient de Houder bij de klantenservice melding te doen van het verlopen van de Cadeaukaart en dit binnen 3 maanden na het verlopen van de Cadeaukaart. De klantenservice is bereikbaar via e-mail op vragen@beautyenparfumcadeau.nl. Beauty&Parfum is genoodzaakt hiervoor administratiekosten in rekening te brengen.

 

4.3      Het betaalde bedrag voor een verlopen Cadeaukaart zal niet worden gerestitueerd.

 

4.4      Op speciale actie Cadeaukaarten kunnen speciale actievoorwaarden van toepassing zijn. Indien en voor zover de speciale actievoorwaarden en Algemene Voorwaarden in strijd zijn met elkaar dan wel de Algemene Voorwaarden ergens niet in voorzien waarin de speciale actievoorwaarden wel voorzien, zullen de speciale actievoorwaarden van toepassing zijn.

 

Artikel 5 – Prijzen en retour 

 

5.1      De prijzen op de Cadeaukaart zijn in euro’s en geven uitsluitend recht op het vrijelijk besteden van het bedrag dat hierop vermeld staat (bij de Acceptanten). Op de Cadeaukaart is geen btw van toepassing.

 

5.2      De Cadeaukaart kan in delen worden verzilverd (zie 2.2). Indien een aankoop duurder is dan het bedrag dat op de Cadeaukaart staat, dan dient de Houder het overige bedrag bij te betalen op één van de manieren die de betreffende Acceptant hiervoor beschikbaar stelt.

 

5.3      Beauty&Parfum neemt geen Cadeaukaarten retour.

 

5.4      Het is niet mogelijk om een Cadeaukaart geheel of gedeeltelijk in te ruilen voor geld. 

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht/Retourrecht bij online aankoop 

6.1      Indien de Cadeaukaart op de Website is gekocht, heeft de Houder het recht om de koop van de Cadeaukaart te ontbinden door de koop te herroepen binnen 14 dagen na ontvangst van de Cadeaukaart. 

6.2      Vanaf de dag dat Beauty&Parfum de herroeping heeft ontvangen, heeft de Houder 14 dagen de tijd om de Cadeaukaart te retourneren aan Beauty&Parfum naar het volgende adres: Beauty&Parfum, t.a.v. afdeling Retour, Jan Luijkenstraat 96, 1071 CV te Amsterdam.

6.3      Vanaf de dag dat Beauty&Parfum de herroeping heeft ontvangen, heeft Beauty&Parfum 14 dagen de tijd om het aankoopbedrag aan de (voormalig) Houder terug te betalen. Beauty&Parfum betaalt het gehele aankoopbedrag (inclusief de verzendkosten die bij de aanschaf online zijn betaald) terug. De (voormalig) Houder draagt de kosten voor het retour zenden van de Cadeaukaart.

6.4      Het in dit artikel 6 opgenomen herroepingsrecht geldt niet indien de Houder reeds de unieke code van de Cadeaukaart zichtbaar heeft gemaakt.

Artikel 7  Verlies

 

7.1      De Houder dient de Cadeaukaart zorgvuldig te bewaren.

 

7.2      Bij verlies, diefstal, beschadiging of ongeautoriseerd gebruik van de Cadeaukaart waardoor deze niet meer geldig door de (voormalig) Houder kan worden gebruikt, is Beauty&Parfum niet aansprakelijk. Beauty&Parfum zal geen nieuwe Cadeaukaart aan de Consument leveren noch de kosten van de verloren, gestolen, beschadigde of ongeautoriseerd gebruikte Cadeaukaart in welke vorm dan ook vergoeden.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 

8.1      Beauty&Parfum is jegens een Houder slechts aansprakelijk voor directe schade die de Houder heeft geleden als gevolg van een niet nakoming van de Algemene Voorwaarden door Beauty&Parfum onder toepassing van artikel 6:98 BW.

 

8.2      Beauty&Parfum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Houder die is ontstaan doordat de Acceptant tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst tussen de Consument en deze Acceptant met betrekking tot het arrangement dat de Acceptant levert voor de verzilverde Cadeaukaart dan wel door enig ander toedoen of nalaten van een Acceptant (zie artikel 2.3).

 

8.3      Niettegenstaande artikel 6.1, aanvaardt Beauty&Parfum geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Consument die voortvloeit uit het niet of niet tijdig gebruik kunnen maken van de Cadeaukaart alsook niet voor geleden schade als gevolg van het gebruik van de Cadeaukaart.

 

8.4      Beauty&Parfum verricht redelijke inspanningen om nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen op de Website en op de uitgaven van de Cadeaukaart. Alle getoonde informatie is onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

 

8.5      Beauty&Parfum kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie op een Cadeaukaart en/of op de Website en/of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals technische storingen, onderbrekingen of vertragingen in het verstrekken van informatie.

 

8.6      Beauty&Parfum kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Beauty&Parfum via de Website.

 

8.7      De Website kan hyperlinks en verwijzingen naar andere websites bevatten. Dergelijke hyperlinks en verwijzingen zijn alleen ter informatieverschaffing voor de Consument opgenomen. Beauty&Parfum aanvaardt geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade voortvloeiende uit de inhoud van de websites die via een hyperlink kunnen worden bezocht of waarnaar wordt verwezen.

 

8.8      Beauty&Parfum is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade (gevolgschade) en de maximale aansprakelijkheid van Beauty&Parfum is het bedrag dat de Consument voor de Cadeaukaart in het onderhavige geval heeft betaald.

 

Artikel 9 – Overmacht

 

In het geval van overmacht heeft Beauty&Parfum het recht om, naar eigen keuze, de koop van de Cadeaukaart te ontbinden dan wel om de uitvoering van de Cadeaukaart op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige aan Beauty&Parfum toekomende rechten blijven onverminderd bestaan.

 

Artikel 9 – Fraude 

 

In het geval van bedrog, fraude, valsheid in geschrifte, oplichting of andere te kwader trouw verrichte handelingen of een verdenking van een van voornoemde handelingen aan de zijde van de Houder heeft Beauty&Parfum het recht om naar eigen keuze, de koop van de Cadeaukaart te ontbinden dan wel om de uitvoering van de Cadeaukaart op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige aan Beauty&Parfum toekomende rechten blijven onverminderd bestaan.

 

Artikel 11 –Klachtenprocedure 

 

Voor problemen en/of vragen over de Cadeaukaart kan de Consument contact opnemen met de klantenservice van Beauty&Parfum per e-mail: vragen@beautyenparfumcadeau.nl.

 

Artikel 12 –Toepasselijk recht

 

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 13 – Copyright

 

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze Website of van andere uitgaven van Beauty&Parfum mag worden gebruikt voor andere websites en/of andere doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Beauty&Parfum.

 

Artikel 14 – Eenzijdig wijzigingsbeding

 

Beauty&Parfum behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van deze Algemene Voorwaarden is geldig en kan te allen tijde worden geraadpleegd op de Website.De wijzigingen zullen op deze pagina worden doorgevoerd. Deze pagina is voor het laatst inhoudelijk aangepast op 20 juli 2016. Het is de verantwoordelijkheid van de Consument om op de hoogte te blijven van de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden.